RD 299/2016: camps electromagnètics en el lloc de treball

El RD 299/2016, de 22 de juliol, regula els riscos de l'exposició a camps electromagnètics en el lloc de treball. Aquest Reial decret, obliga al mesurament dels camps electromagnètics en l' entorn dels treballadors que estiguin potencialment exposats.

El mesurador Wavecontrol SMP2, del qual nosaltres disposem, pot mesurar aquests camps amb exactitud i validesa legal.

Com es produeixen els camps electromagnètics?

Principis físics

Els camps electromagnètics estan produïts pels principis físics següents:

 • Els corrents elèctrics (Llei d'Ampere – Maxwell). Produeixen camps magnètics. És una llei complexa: els camps depenen dels camins que segueixin els corrents, la seva intensitat, els materials que hi hagi al voltant, etc. Per a l'exemple simplificat d'un cable elèctric de gran longitud (com una línia d'alta tensió), podem dir que el camp magnètic és proporcional a la intensitat de corrent.
 • Els imants. Produeixen camps magnètics estàtics.
 • Les càrregues d'electricitat estàtica (Llei de Coulomb). Les càrregues estàtiques generen camp elèctric.

Un camp elèctric o magnètic que sigui alternant, es pot acoblar i propagar en forma de radiació electromagnètica. Aquests camps, així com la radiació electromagnètica que emeten, s' atenuen amb la distància.

Aparells que produeixen camps electromagnètics

En la societat actual es fa ús extensiu de l' electricitat i de les ones electromagnètiques. Per tant, aquests camps són omnipresents en el nostre entorn i poden estar causats per:

 • Dispositius de telecomunicacions: Solen tenir la radiació electromagnètica com a principi de funcionament. És inevitable
  Mesurador de camp Wavecontrol

  Mesurador de camp Wavecontrol SMP2

  que emetiten camps. Són camps a alta freqüència.

  • Estacions de telefonia mòbil (900 Mhz, 1800Mhz, 2GHz i 4GHz en la seva major part).
  • Terminals de telecomunicació: Telèfons mòbils, telèfons sense fil, ràdio-emissors.
  • Centres de telecomunicacions: En tot el rang d' alta freqüències.
  • Instal·lacions interiors de telefonia (pic-cel·les. En les mateixes freqüències que les estacions de telefonia).
  • Dispositius de comunicació en oficines: WiFi (2.4 i 5Ghz), telefonia DECT (1,8 a 1,9Ghz).
 • Aparells que treballin amb grans intensitats de corrent elèctric (En general solen ser baixes freqüències, 50Hz)
  • Esteses elèctriques. Línies d ' alta tensió. Línies de mitja tensió i baixa tensió.
  • Centres de generació i transformació d' electricitat.
  • Xarxes ferroviàries electrificades.
 • Radars: Presents en aeroports, instal·lacions militars i aeroespacials, navegació, etc
 • Plantes industrials que manegin grans potències: Maquinària elèctrica, motors, electro-imants, sistemes d' hidròlisi, galvanitzat, etc
 • Instal·lacions sanitàries que utilitzin els camps electromagnètics com a principi de funcionament.

Els camps legislats es troben en les freqüències entre 0 Hz i 300 GHz. No obstant això, la major part dels camps electromagnètics generats per les activitats es troben entre 1Hz i 5Ghz de freqüència.

Indústries afectades pel RD 299/2016

En la major part d' usos quotidians de l' electricitat i l' electromagnetisme, els camps utilitzats o produïts involuntàriament, són de molt baixa intensitat i no representen perill per a la salut.

No obstant això, el RD 299/2016 estableix alguns sectors i activitats en els quals és perceptiu realitzar mesuraments per tal de garantir la seguretat dels treballadors. Entre d' altres, aplica als sectors següents:

 • Telecomunicacions
 • Generació i manipulació d ' energia elèctrica
 • Indústries pesades
 • Sistemes sanitaris
 • Sector ferroviari
 • Aeronàutica aviació i aeroports

Aplicació del Reial Decret RD 299/2016

L' empresa té obligació d' avaluar i prevenir els riscos que puguin derivar dels camps electromagnètics i s' estableixen sancions de fins a 820.000 € en cas d' incompliments.

L' avaluació de riscos es podrà realitzar per part d' empreses que prestin el servei de Prevenció de Riscos Laborals, o per part del departament de la pròpia empresa. L' avaluació s' haurà de realitzar:

 • Amb la periodicitat indicada a l'article 6 del RD 39/1997.
 • Garantint els Valors Límits d'Exposició o Nivells d'Acció establerts en el RD 299/2016.
 • Amb instrumentació homologada per realitzar metrologia legal i amb certificat de calibratge vigent.

En K2Ingenieros disposem de tots l'utillatge i coneixements necessaris per a realitzar aquestes mesures. Nosaltres podem realitzar les mesures i l'informe o, alternativament, pot llogar els nostres instruments.

Assessorament reducció contaminació electromagnètica

En cas de necessitat, nosaltres podem ajudar-lo a reduir els a exposició a la contaminació electromagnètica, intervenint en diferents àmbits:

 • Conèixer les fonts de radiació electromagnètica.
 • Veure si és possible reduir l'emissió d'aquestes fonts o apantallar-les
 • Trobar ubicacions menys exposades per als treballadors, facilitant formació i informació als mateixos.

Contacte amb nosaltres

Disposem de tot l'instrumental, i experiència per a:

 • Llogar, els instruments. Homologats i amb calibratge vigent.
 • Realitzar les mesures per nosaltres mateixos.
 • Redactar els informes pertinents.