Condicions per realitzar informes pericials

La capacitat per realitzar informes pericials depèn de les atribucions o competències professionals de cada especialitat.

Els condicionants per ser pèrit són:

 • Ser una persona física: encara que pugui treballar per a una empresa o assessorar-se a través de personalitats jurídiques, ha de ser una persona física la que signi l' informe i el defensi davant d' un tribunal.
 • Tenir competència tècnica: la possessió del títol universitari que veure's sobre els coneixements i/o habilitats que estan en litigi.
 • No pot ser part del procés judicial: ni el jutge, ni les parts ni el fiscal poden intervenir com a pèrits en un procés.
 • Ha de ser independent, per tant queden descartats parents, persones amb vincles professionals, interessos comuns, etc.
 • (En el cas de ser pèrit judicial) ha d'haver estat designat pel jutjat.
 • Ha d'haver acceptat el càrrec (llevat que sigui un pèrit oficial, funcionari de la justícia).

Més enllà d' aquestes atribucions jurídiques o formals, l' experiència acumulada i la implicació en cada cas són els factors decisius a l' hora d' obtenir un bon resultat. 

  Atribucions d' algunes enginyeries

  Tot i que en gran part dels casos les atribucions són intercanviables, cada enginyeria té la seva àrea d' actuació. Esmentem algunes d'elles.

  Perits Enginyeria en Telecomunicació
  Telecomunicacions
  Perits Enginyeria en Telecomunicació
  Pericials Telecos

  Perit judicial telecomunicacions

  Les competències dels pèrits enginyers de telecomunicació ja venen recollides a la Gaceta de Madrid, Reial Decret 119 del 10 de Gener de 1931. En l' actualitat l' Ordre CIN_355_2009_de_9_de_febrero, estableix que competències són necessàries per homologar un títol d' enginyer de telecomunicació.

  Entre altres requisits exigeix coneixements de:

  • Tecnologies de telecomunicació.
   • Modulació i codificació de canal.
   • Sistemes de radiocomunicació (antenes, emissors / receptors).
   • Sistemes de cables, línies o satèl·lits fixos i mòbils.
   • Difusió multimèdia.
   • Radar i radio-navegació.
   • Disseny, gestió i implantació de xarxes de serveis i continguts.
   • Models de components de programari intermedi, funcionament i aplicacions d' Internet.
   • Models de xarxa heterogènia: troncal, local, integració de dades de telefonia, televisió i interactius.
   • Capacitat per dissenyar circuits integrats.
   • Llenguatges de descripció de maquinari per a circuits d' alta complexitat.
   • Dispositius lògics programables. Disseny de components com routers, commutadors, concentradors, emissors i receptors multibanda.
   • Fotònica, opto-electrònica i electrònica d' alta freqüència.
   • Instrumentació, transductors, actuadors i sensors.
  • Gestió tecnològica de projectes
   • Capacitat per integrar els sistemes de telecomunicació en contextos més amplis i multidisciplinaris.
   • Capacitat per a l' elaboració, coordinació i gestió tècnica de projectes sobre sistemes, xarxes i infrastructures i serveis de telecomunicació.
  • Realitzar, presentar i defensar, al final dels estudis, un projecte integral d' enginyeria de telecomunicacions que sintetitzi tot l' après.

  Per informar-se sobre peritacions de telecomunicacions clicar aquí.

  Enginyers Informatics

  Perit judicial informàtica

  L' enginyeria informàtica és de recent creació té àrees d' aplicació en:

  • Teoria d' informació i telecomunicacions.
  • Algorismes, llenguatges de computació.
  • Autòmats i robòtica.
  • Enginyeria del programari en general.
  • Intel·ligència artificial, xarxes neuronals, mineria de dades i reconeixement de patrons.
  • Electrònica de la computació, adquisició de dades.
  • Microprocessadors i arquitectura de computadors.

  Per informar-se sobre peritacions informàtiques clicar aquí.

  Enginyers Industrials

  Perit judicial enginyer industrial

  L' enginyeria industrial queda regulada pel Decret de 18 de setembre de 1935, de competències professionals de l' enginyer industrial. Recull, entre altres atribucions, les següents:

  • Projectar, executar i dirigir tota classe d' instal.lacions industrials, entre elles:
   • Calefacció, refrigeració, ventilació, il·luminació i sanejament.
   • Generació, transport, transformació i ús d ' energia elèctrica.
   • Instal·lacions de siderúrgia i metal·lúrgia.
   • Indústries d' alimentació, transformació i vestit.
   • Manufactures o tractament de productes de qualsevol tipus.
   • Indústria de construcció metàl·lica i elèctrica.
   • Ferrocarrils, tramvies, transports aeris i obres civils.
   • Automoció.
   • Drassanes i construcció naval.
   • Cinema.
  • Realització i direcció d' estudis, treballs i organismes en l' esfera estadística social i laboral.
   • Assaigs químics, mecànics i elèctrics i tota classe d' instal.lacions.
   • Patents i propietat industrial.
   • Topografia, aforaments i partions.
   • Informes pericials i actuacions tècniques en judicis.
   • Construcció d ' edificacions industrials.

   Per informar-se sobre peritacions per enginyer industrial, clicar aquí.