Perits Enginyers de Telecomunicacions, en exercici lliure des de 1995.

Un perit en enginyeria de telecomunicacions analitza i dictamina en assumptes relacionats amb la modulació, transmissió i demodulació de missatges de veu i imatge. També dictamina sobre temàtiques relacionades amb dispositius electrònics, cablejats i infrastructures, contaminació radioelèctrica i xarxes d' informàtica i transmissions: cables telefònics, fibra òptica, cables soterrats així com acústica i control de soroll.

Som pèrits enginyers de telecomunicacions, amb més de 15 anys d'experiència en l'exercici lliure de la professió. Hem realitzat múltiples dictàmens judicials en els quals sempre desitgem primar el nostre rigor i serietat.

El pèrit ha de defensar en judici les seves tesis, exposant proves complexes d' una manera que el jutge i les parts implicades les puguin comprendre: Les proves i materials audiovisuals i digitals a presentar en judici s' han de preparar de manera que la seva presentació resulti fàcil i comprensible en una vista oral.

Autentificació d' enregistraments Acústica forense 607 369 966

Tipologies d' informe en telecomunicacions

perits de telecomunicacions

Algunes tipologies de pericial en enginyeria en telecomunicació són:

 • Informes pericials d' incidències i valoracions de danys en instal.lacions de telefonia fixa.
 • Incidències i valoració de danys en telefonia mòbil.
 • Autenticitat de materials info videogràfics: fotografies digitals, vídeos, gravacions i retransmissions de seguretat.
 • Mesurament d' exposició radio-electrica i compliment de normativa en telefonia mòbil. 
 • Pericials sobre utillatge, electrònics i programari de control.
 • Informes i mesures sobre acústica i sorolls.
 • Condicionament acústic de sales, aïllament i millora acústica.
 • Control de soroll en les vies fèrries, parcs eòlics, instal·lacions carreteres i autopistes, etc
 • Valoracions i informes pericials sobre programari i programes informàtics.
 • Dispositius de posicionament,seguiment  i control: GPS, balises, telefonia mòbil.
 • Dictàmens sobre propietat industrial: Pantents, models d' explotació i secrets industrials.

Àrees d' aplicació

Ens comprometem a revelar la realitat dels fets, dades i proves que puguin resultar demostrables a nivell tècnic mantenint en tot moment la nostra neutralitat, esperit crític i honestedat amb totes les parts.

perits de telecomunicacions
 • Conflictes generats per danys en instal·lacions soterrades de telefonia fixa: cables de telefònica interceptats per treballs d'excavació, sondejos, pivotatges, etc.
 • Contenciosos administratius i demandes per lainterpretació legislativa a les instal·lacions  de telefonia mòbil: En aquests casos, resulten importants criteris que afecten la salubritat de les emissions, i tambél'estètica de la instal·lació. La pericial es pot demanar tant a instància de la companyia de telefonia afectada com dels col·lectius veïnals o dels ajuntaments que concedeixen els permisos a les instal·lacions.
 • Procediments judicials relacionats amb la qualitat o ajust a les especificacions de productes electrònics de gran consum: càmeres fotogràfiques, telèfons sense fil, estacions wi-fi. etc.
 • Massa per soroll i problemes acústics: és suficient l'aïllament en un habitatge de recent construcció?, està complint la normativa en matèria d'aïllament acústic i emissió el local o discoteca que han obert prop del seu habitatge ?, són excessives les emissiós acústiques dels aparells d'aire condicionat ?
 • Valoració danys en instal·lacions de telecomunicació.

Àrees de la informació

Els pèrits enginyers de telecomunicacions que el poden assessorar i eleborar informes en conflictes, litigis i procediments judicials relacionats amb:

 • L ' autoria i ús legal del programari.
 • Pirateria informàtica, ús de xarxes P2P.
 • Valoració danys en equipament informàtic.
 • Compliment de terminis i especificacions  en desenvolupaments informàtics.
 • Atemptats contra la intimitat de les persones i/o ús, distribució i accés a informació confidencial.
 • Compliment de la Llei de Protecció de Dades.

Principals àrees d'actuacions

Actuem en totes les àrees relacionades amb les telecomunicacions i tecnologies de la informació:

 • So forense: Autentificació d' àudios, detecció de manipulacions, identificació de situacions i parlants, etc.
 • Mesurament i control de soroll: en entorns industrials i domèstics. Control de soroll en activitats i infraestructures, mesurament de sorolls molestos, de veïnat o activitats, etc.
 • Autentificació de material videogràfic.

So Forense

José Luis Jurjo Expert en so

Més de 20 anys d'experiència en so forense,

 • Autentificació d' enregistraments
 • Identificació de persones en enregistraments
 • Millora i neteja de sorolls
 • Avaluació forense

Acústica i soroll

Intervencion acústica escapament generador

Consultoria de soroll i aïllament

 • Condicionament de sales i locals
 • Mesures d' aïllament i qualitat sonora
 • Peritatges acúsitcs
 • Soroll d' activitats i veïns

Sistemes de seguretat

José Luis Jurjo Expert en so

Dictàmens sobre càmeres i sistemes de seguretat:

 • Violació d' intimitat i invasió propietat.
 • Autentificació de vídeos
 • Identificació de persones i objectes
 • Reconstrucció de successos
 • Autentificació de fotografies i documents