Perits enginyers

Comptem amb pèrits enginyers industrials que desenvolupen la seva activitat en temes relacionats amb:

Estudi codi font en pericial informàtica

Perits enginyers industrials

  • Taxació de maquinària i immobilitzat: Per oferir com a garantia en crèdits, aportació a societats, operacions de compravenda, subhastes, etc
  • Peritatges judicials i de part: Assessorament tècnic previ, en col·laboració amb els seus advocats, definició del tipus d'informe necessari i les investigacions a fer i declaració i defensa davant els tribunals.
  • Contrapericials: Estudi i valoració de les proves pericials aportades per la part contrària.
  • Valoració danys:  Per a reclamacions judicials a companyes asseguradores o a tercers. Inundacions, incendis, robatoris, vandalisme, etc. Investiguem tant els danys com la possible causa.
  • Lucre cessant: Valoració comptable de les pèrdues de benefici ocasionades pel sinistre, segons criteris comptables.
  • Compliment d' obligacions contractuals: Valorem l' ajust i compliment d' especificacions en maquinària, instal·lacions industrials i productes de consum.
  • Defectes de construcció: Esquerdes, fuites d'aigua, humitats, problemes en instal·lacions elèctriques, de gas, d'energia solar, despreniments de façanes, Investiguem la gravetat del sinistre, informem de la perillositat del defecte trobat així com de les seves causes i possibles solucions.
  • Auditories energètiques: Valoració del grau d' eficiència energètica del negoci, instal.lació, pàrquing o indústria. Proposta de solucions i millores.

En col·laboració amb l'equip d'arquitectes, podem fer valoracions globals, tant sobre el contingut com el continent sinistrat, en domicilis, empreses, naus industrals i instal·lacions de tota mena.

Àrees d' actuació

Aquests són algunes de les àrees d' actuació en les quals podem ajudar.

Taxació d' equips informàtics

Taxacions Oficials com Garantia de Pagament