Perits en acústica

Som pèrits en acústica. Tant per al mesurament com control del soroll pot comptar amb nosaltres. Tenim experiència en la realització de peritatges, valoracions, informes i mesures en:

 

Àrees de Treball
 • Conflictes relacionats amb el soroll procendent de locals d' oci nocturn.
 • Reclamacions en l' edificació:
  • Compliment dels nivells d' aïllament acústic.
  • Compliment de la legislació en matèria de construcció.
  • Mesurament de nivells interiors de soroll.
  • Mesurament de nivell d' aïllament de murs, envans, i altres elements constructius.
  • Mesurament de nivells de so de maquinària i equipaments dels habitatges (ascensors, extractors, aires condicionats, motors elevadors, etc).
 • Consultoria i assessoria en el control del soroll: l'ajudarem en tot el que tingui a veure amb el control del soroll, a l'interior del seu habitatge o local, tant d'una manera passiva (aïllament, control de les vibracions, detecció i aïllament dels focus problemàtics) com activa (limitació del soroll).

DESENVOLUPAMENT D' UN INFORME PERICIAL ACÚSTIC

En cas de tenir problemes de ruit amb el veïnatge o activitats, la primera opció sempre ha de ser la negociació. De no poder arribar a un acord amb l' altra part s' haurà de procedir a la realització de proves pericials acústiques que determinin quin és l' abast del problema i quines les possibles solucions al mateix.

Per a això s' hauran de realitzar els corresponents mesuraments i presentació i defensa en judici de les proves. Les tipologies de cas més freqüents són:

 

IMMISSIÓ DE SOROLL

La pericial es demanda davant la immissió de soroll per part d' un veí o una activitat: locals, activitats o veïnat que emeten un soroll excessiu. En cas que la negociació amb l' altra part fracassi s' ha de plantejar:

 • Mesurament del nivell d' immissió de soroll.
 • En cas que aquest sigui excessiu, nova negociació.
 • Demanda judidical si s' escau, en base als nivells mesurats.

Els nivells d' immissió màxima permesos poden variar entre ajuntaments i comunitats autònomes, essent els més usuals d' un màxim de 25dBa en una habitació en horari nocturn i de 30dBa en altres estances.

ESTUDI ACÚSTIC

En aquest cas, som contractats pel propietari d' alguna activitat amb la intenció de:

 • Comprovar l' eficàcia d' alguna mesura d' aïllament
 • Buscar solucions d' aïllament per a un problema en particular
 • Regular i ajustar el nivell d' emissió de sorolls
 • Defensar-se d'acusacions infundades: també pot ocórrer que les denúncies per soroll interposades no tinguin fonament o siguin a una altra activitat.

CERTIFICACIÓ D' OBRES

Les condicions acusades exigibles a un habitatge s' han fet més exigents amb la publicació del nou codi tècnic de l' edificació.

Aquestes exigències s' han de complir en tots els àmbits i pot ser necessària una mesura d' aïllament per certificar-ho:

 • Aïllament entre habitatges
 • Insonorització d' elements emissors de soroll: pàrquings, maquinària, quart de l' ascensor, sortides de fums, equipaments, etc.
 • Aïllament entre l' habitatge i l' exterior: soroll del trànsit, elements metereològics i altres fonts de soroll exterior.

CONTROL DE SOROLL EN EMPRESES

Mesures de control i reducció de soroll en empreses i activitats:

 • Protecció de la seguretat i salut dels treballadors.
 • Adequació dels llocs de treball.
 • Compliment de la legalitat en matèria d' immissió i emissió de sorolls.

 

CONTROL D' ACTIVITATS

Acció i defensa jurídica sobre activitats i locals:

 • Sistemes de climatització
 • Soroll produït per l'aforament del local
 • Immissió procedent de música i activitats sorolloses

 

LA INSTRUMENTACIÓ APROPIADA

K2 enginyers disposa de la instrumentació apropiada. Les mesures per a la major part d' aquestes pericials requerissin:

 • Sonòmetre analitzador a classe 1, homologat i concertificat de calibratge vigent
 • Capacitat d' anàlisi en terç d' octava
 • Calibrador acústic

Amb això garantim la precisió i la legalitat de les mesures, de manera que no puguin ser rebatides per un oponent o institució.

 

INFORMACIÓ SOBRE LEGISLACIÓ, MEDICIÓ I CONTROL DE SOROLL