Lloguer de mesuradors de camp

Lloguem mesuradors de radiació (WaveControl SMP2, Narda, Microrrad) a:

 • Enginyeries que estiguin realitzant treballs d' implantació d' equips emissors.
 • Empreses de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a la mesura i control de camps electromagnètics.
 • Despatxos i professionals en campanyes de mesurament i/o implantació anuals.
 • Instal·lacions d'un altre tipus  en els quals es desitgi realitzar mesuraments de camp electromagnètic (centrals, centres de transformació, etc).
 • Empreses que desitgin donar compliment legal als seus nivells d'emissions segons RD 1066/2001 del 28 de setembre.
 • Qualsevol altra situació en la qual es vol conèixer i mesurar el nivell de radiació electromagnètica d' una zona o punt.

Mesuradors de camp PRL

El reglament dels serveis de prevenció es defineix Reial decret 39/1997, de 17 de gener, actualitzat per última vegada el 2015 pel Reial decret 899/2015 estableix en el seu article 5 l'avaluació dels riscos laborals, que inclou la realització dels mesuraments, assajos i anàlisis que es considerin necessaris necessaris per garantir la salut i el benestar dels treballadors.

El mesurament de camps electromagnètics pot formar part d ' aquesta avaluació de riscos:

 • Maquinària que funcioni amb camps: electroimans, acceleradors de partícules, analitzadors d' espectrografia, etc
 • Grans corrents elèctrics: forns, maquinària pesant, robots, automatització
 • Existeixin forts transitoris de corrent: soldadura, espurnes, motors.

Equips homologats i fiables

El nostre compromís és treballar exclusivament amb equips de mesura amb capacitat per realitzar metrologia legal. Un equipament no homologat o no calibrat només pot donar indicacions "orientatives" sense validesa legal. En qualsevol lloguer d'equipament (amb nosaltres o amb qualsevol altra empresa) s'ha d'exigir:

 •  Els certificats de calibratge de l' equipament. Màxim dos anys d' antiguitat per a la sonda isotròpica i 3 per a l' equip mesurador de camp.
 • Que les freqüències a mesurar estiguin dins del rang de mesura, homologació i calibratge de l' equip.
 • Que l'equip tingui les capacitats per mesurar segons el protocol que marca el RD 1066/2001 quant a temps de mitjana i característiques de la sonda isotròpica.

Totes les bandes de freqüència

Disposem de sondes per a (gairebé) totes les bandes de freqüència que es poden donar en els casos més habituals. Des d'1Hz fins a 18Ghz. Cobreix la banda de telefonia mòbil, emissions per conducció i transformació d'energia elèctrica, centres de transformació, alta i mitjana tensió (50Hz). També la major part de les bandes de freqüència en les noves implantacions 5G.

Mesuradors disponibles

Disposem d'equips  WaveControl SMP2 + WPF 18 i WP400

Per a aquest equip, disposem de lloguer de les dues sondes per al mesurament en baixa i alta freqüència.  La sonda WPF18  cobreix, amb una sensibilitat de 0,5V/m tota la banda de freqüències des de 300 Khz fins a 18GHz.

La sonda WP400 cobreix tota la banda per als mesuraments radioelèctrics en baixa freqüència, des d'1Hz fins a 400Khz

Wavecontrol SMP2

Wavecontrol SMP2

Mesurador EMC NHT 310

Mesurador Microrad EMC NHT 310

El PMM 8053 és un equip de mesura provat en tots aquests entorns i que pot muntar diversos tipus de sonda, en banda ampla o de baixa freqüència. Altres marques i equips que també han demostrat bon resultat sobre el terreny són:

  • Microrad NHT 310 + Sonda 01E  (en el seu propòsit més general), o amb altres sondes específiques.
  • Narda ELT 400  (actualment gestiona tots els productes que abans eren PMM).

Camps electromagnètics en el treball

Control radioelectri en lloc de treball

Medicion camps en el treball

Lloguer del mesurador de camps per realitzar mesures de control radioelectric en els llocs de treball.

 • Control de nivell de camps electromagnètics
 • Identificació de les seves fonts.
 • Situació legal de les empreses
 • Mesures de reducció i mitigació.

En molts casos, les emissions electromagnètiques són motiu d'alarma infundat entre els treballadors.

Lloga el nostre mesurador o contacteu amb nosaltres per a:

 • Conèixer la realitat en la seva empresa.
 • Poder complir amb la legalitat.
 • Donar tranquil·litat i seguretat a la seva plantilla.
 • Empresendre les accions de correcció oportunes.

En tot moment li oferirem l'assessorament més rigorosos i professional, basat en fets objectivables.