Taxacions Oficials com Garantia de Pagament

En la situació econòmica en què ens trobem, pot convenir utilitzar tots els recursos legals per a l' ajornament de deutes amb a Seguretat Social o l' Agència Tributària.

Es pot obtenir un major marge financer mitjançant la presetnació de garanties i avals que permetin l' obtenció de crèdits o que augmentin la solvència en el balanç d' una empresa, tenint així un major marge financer.

Mitjançant una valoració pericial que acrediti el valor real de les propietats de l' empresa, així com els béns que estan al seu nom i les càrregues que suporta, la companyia pot oferir una garantia que li permeti l' ajornament del pagament.

Serveis prestats

  • Taxació de programari i obres audiovisuals.
  • Actius immaterials: patents, marques i secrets industrials.
  • Taxació d' equips informàtics.
  • Valoració de telèfons mòbils.
  • Valoració d ' instal.lacions empresarials: Centraletes de telefònica, centres de computació, etc.
  • Taxació de maquinària.
  • Valoració de drets de concessió.