Control radioelèctric: Ambient industrial

El control radioelèctric en indústries i empreses és altres de les nostres activitats habituals. En aquests ambients, es fa, sovint, necessari, no només pels habituals motius de salubritat, si no moltes vegades, per possibles interferències i problemes generats en la instal·lació:

 • Conèixer quins aparells són fonts de contaminació radioelèctrica.
 • Comprovar quina magnitud i abast tenen les interferències.
 • Comprovar l ' efectivitat de les mesures de control que s' hagin pres.
 • Assegurar el compliment de la legalitat i la salubritat de l' entorn de treball per als empleats i persones.

Possibles àrees d' interès:

 • Zones amb maquinària de gran consum elèctric: Fàbriques que tinguin grans motors, variadors de tensió, i en general dispositius que consumeixin gran quantitat d'electricitat i/o produeixin transitoris de corrent forts.
 • Dispositius emissors: Activitats que tinguin aparells el propòsit dels quals sigui l' emissió per l' espectre radioelèctric:
  • Centres de telecomunicacions.
  • Emissores de ràdio.
  • Radars.
  • Zones protegides per inhibidors de freqüències o altres dispositius similars: zones securitzades, zones militars, etc.

Metodologia de treball:

Seguint sempre el protocol marcat per la normativa, el nostre propòsit és sempre:

[ezcol_1third]

Nivell radio-electric en ambients industrials

Nivell radio-electric en ambients industrials

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

 • Estudi de la documentació: Fonamentalment, càlcul dels màxims teòrics d' emissió, així com les seves freqüències i emplaçaments.
 • Mesures sobre el terreny.
 • Estudi dels mesuraments i informació recollida i elaboració de l' informe: En el cas d' un entorn industrial, s' ha de conèixer el funcionament i propòsit de l' electrònica sota recerca per poder conèixer les possibles causes de les interferències, així com els seus efectes.
 • Valoració de possibles mesures pal·liatives.
 • Lliurament de l' informe i comentari amb el client.

[/ezcol_2third_end]