perits de telecomunicacions

Seguiment línia soterrada en pericial per danys en instal·lacions